กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไอ แคร์
ชั้น 2
  ทุกวัน 11.00 -20.00