กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชั้น 1
  ทุกวัน 11.00-19.00