กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชั้น 1
  ทุกวัน 10.30-20.00