กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ออฟฟิศเมท
ชั้น G
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
เป็นผู้นำที่เป็นเลิศด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบการค้าทางไกล (Distance Trade) ด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ