กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
TUCK PAD KAPHRAO TRAY GIANT
ชั้น G
  10.00 - 22.00 น.