GUAY TIEOW REUA RA YONG
Level 1
  10.00 - 21.00 น.